دبیرخانه کنگره: دانشگاه الزهرا(س) 021- 22 46 53 22 ده ونک
LiveZilla Live Chat Software

certificate

به کلیه پژوهشگران محترمی که در همایش شرکت داشته باشند (ثبت نام در سامانه کاربران همایشنموده/ ارسال مقاله یا بدون مقاله/ مقالات آنان داوری گردیده/ پذیرش شده و واریز هزینه نموده اند به منزله شرکت و حضور در همایش تلقی می شود و ثبت نام خود را با پرداخت هزینه قطعی نموده اند، گواهی به شرح زیر داده خواهد شد:

1. گواهی نوع داوری و ارائه مقاله

2. صدور Certificate حضور در همایش توسط دانشگاه

3. گواهی(certificate) بین المللی شرکت در کارگاه علمی - تخصصی

سیستم مدیریت و برگزاری همایش موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه (پورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش)